Elektromos autó vásárlási pályázat

i8.png

Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak

Vissza nem térítendő támogatás vállalkozásoknak, elektromos jármű beszerzésére. A pályázat kiemelt célja a tiszta üzemű közlekedés elősegítése.

Támogatás megnevezése

Elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak (a felhívás kódszáma: RRF-REP-10.10.1-24)

Támogatás formája

Vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja

Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend

Forrás keretösszege

30 000 000 000 Ft  

 • Budapest régióban: 10 800 000 000 Ft; 
 • a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld): 19 200 000 000 Ft    

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmet Budapest régióban és a kevésbé fejlett régiókban (Pest, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld) egyaránt 2024. február 05. 17:00-tól 2025. március 31. 10:00-ig lehet benyújtani    

Támogatást igénylők köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező vállalkozások.  

Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.    

Konzorcium nem támogatható.

Támogatásban nem részesíthetők köre

Támogatási kérelmet  nem nyújthat be  olyan vállalkozás,  melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.    

Konzorcium nem támogatható.

Nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek, 

 • ha az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) foglaltak szerint nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
 • ha olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet, amely az Áht. 1. § 4.) pontja szerint nem átlátható szervezet, 
 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, 
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja, 
 • ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
 • ha jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll, 
 • olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között 2023.12.09-én vagy azt követően szerepelt a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és/vagy a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451),
 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
 • Csekély összegű támogatás esetén: 
   - a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak;
   - az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
  - amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
  - azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:  a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
   - amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha azt az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
  - amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
  - akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi.    

A csekély összegű támogatás kizáró feltételei alapján a felhívás keretében nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, melynek főtevékenysége a kérelem benyújtásakor a TEÁOR’08 01.11. – 03.22 tevékenységek valamelyike.    

Támogatható tevékenységek

Tisztán elektromos meghajtású személyautó, kishaszon gépjármű, és kisbusz beszerzése.     

Támogatás mértéke

Támogatás minimum összege 2 800 000 Ft 

Támogatás maximum összege 64 000 000 Ft

A felhívás 3.4. fejezetében szereplő elszámolható költségekre megállapított maximális támogatás.    

Támogatható projektek száma

Maximum 9 375 db.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésének legkésőbb 2026. április 30-ig meg kell történnie.

A Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent pályázati felhívás további részleteit a Pályázati portál (pályázat.gov.hu) weboldalon találja.

 

Ismerje meg 100%-ban elektromos modell kínálatunkat!

Fedezze fel újra az elektromos autózás örömét a szakértőink által kifejlesztett E-Tech 100% electric technológia segítségével, amely utazását új szintre emeli és nagyszerűvé varázsolja! 

Márkáink